Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lô I25 – I26 – I27 Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
(054) 3883833
tnba.bdtxd@thuathienhue.gov.vn
www1.thuathienhue.gov.vn


Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành của tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) để xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng (trụ sở, các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, công trình công cộng…) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao (trừ các dự án hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước trong khu đô thị mới).

- Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước bao gồm quỹ nhà ở, quỹ nhà công vụ, nhà cho thuê kinh doanh.

+ Tổ chức tiếp nhận, quản lý và khai thác cho thuê nhà và đất gắn với công trình thuộc sở hữu Nhà nước quản lý.

+ Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cho thuê thuộc sở hữu nhà nước; khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng quỹ nhà được giao quản lý để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo.

- Làm tư vấn đầu tư xây dựng thông qua hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt:

+ Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng (trụ sở, các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, công trình công cộng…) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao.

+ Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Xem thêm
NA /m2
1,700 m2
Huyện Hương Thủy và Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam